Regulaminy

Regulamin Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK

REGULAMIN GŁÓWNY

I. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „RYJEK” jest Fundacja EDF, której Prezes powołuje Radę Programową, odpowiedzialną za organizację i przebieg festiwalu.
 2. Rada Programowa Rybnickiej Jesieni Kabaretowej „RYJEK” funkcjonuje w składzie: Bartosz Demczuk, Łukasz Kaczmarczyk, Robert Korólczyk, Piotr Sobik, Stanisław Wójtowicz.

II. UCZESTNICY

  1. Rada Programowa zaprasza imiennie zespoły kabaretowe lub solistów na podstawie osiągnięć bieżącego roku lub wcześniejszych dokonań, ale także na podstawie własnej obserwacji kabaretów. Nadrzędnym wyznacznikiem dla Rady Programowej są wartości artystyczne prezentowane przez kabarety.
  2. Kabarety zobowiązane są do:

Przygotowania premierowego skeczu lub piosenki zgodnie z tematami konkurencji oraz przedstawienia ich w odpowiednich częściach wieczorów konkursowych Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, przy czym:

   • Premierowy skecz lub piosenka to utwór, który wcześniej nigdy, nigdzie, przez nikogo, w żaden sposób, w całości bądź w części nie został zaprezentowany. Jeżeli ktokolwiek na sali zgłosi złamanie tej reguły podając informację o czasie i/lub miejscu, kabaret automatycznie otrzymuje 0 punktów za daną konkurencję.
   • Zabrania się prezentowania filmu, jeżeli jednoznacznie nie określa tego temat konkurencji.

Przygotowania piosenki kabaretowej, w pełnym tego słowa znaczeniu, do „Konkursu o Melodyjną nagrodę im. Artura” i wzięcie w nim udziału. Udział w konkursie jest obowiązkowy. Jeśli kabaret nie weźmie w nim udziału, z jego dorobku punktowego w Konkursie Głównym odejmowanych jest 20 punktów.
Przygotowania filmu kabaretowego, do „Konkursu o Złotą Kasetę”. Udział w konkursie jest obowiązkowy. Jeśli kabaret nie weźmie w nim udziału, z jego dorobku punktowego w Konkursie Głównym odejmowanych jest 20 punktów.
Zgłoszenia wszelkich potrzeb technicznych, wyżywieniowych, transportowych i noclegowych.

 1. Zdobycie Koryta bądź innej nagrody Rybnickiej Jesieni Kabaretowej, zobowiązuje kabaret do odebrania nagrody podczas niedzielnego koncertu oraz wzięcia w nim czynnego udziału – zaprezentowaniu jednego lub kilku najlepszych skeczy przygotowanych na Rybnicką Jesień Kabaretową.
 2. Wszelkie zmiany repertuarowe możliwe są jedynie za zgodą Rady Programowej.
 3. Rada Programowa zobowiązuje się do przedstawienia tematów konkurencji co najmniej 90 dni przed festiwalem. Równocześnie zostanie ustalona i przekazana do wiadomości kabaretów kolejność konkurencji wraz z podziałem na dni konkursowe.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Potwierdzeniem wzięcia udziału w festiwalu jest zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a kabaretem wyrażającym chęć uczestnictwa w konkursie. Umowa jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Kabaret zobowiązany jest odesłać podpisaną umowę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września na adres:
  Fundacja EDF, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
 2. Kabaretom biorącym udział w Rybnickiej Jesieni Kabaretowej Organizator zapewnia: noclegi, wyżywienie (obiady i kolacje) oraz bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalu.
 3. Osoby towarzyszące (rodzina, menadżerowie, fani) zobowiązane są do wykupienia akredytacji.
 4. Wszystkie kabarety biorące udział w konkursie otrzymują gwarantowaną nagrodę w wysokości 2000 zł brutto.

IV. JURY

 1. Rada Programowa powołuje jury składające się z:
  • Kabaretów – kabarety oceniają się nawzajem, po obejrzeniu skeczu lub piosenki w danej kategorii konkursowej, w sposób jawny. Kabarety mają do dyspozycji punktację od 0 do 5. Kabaret ma również dostęp do jednej „dziesiątki”, za skecz naprawdę wybitny. Każda kolejna taka ocena skutkuje odjęciem 10 punktów z jego dotychczasowego dorobku punktowego. Ogłoszenie wyników głosowania kabaretów następuje po ostatniej prezentacji konkursowej.
  • Publiczności – publiczność ocenia występy kabaretów po każdym dniu konkursowym za pomocą specjalnie przygotowanych karteczek, które wrzucane są do zapieczętowanych skrzynek.
  • Tajny Juror – Dyrektor Festiwalu powołuje Tajnego Jurora, który bacznie obserwuje poczynania kabaretów podczas dwóch dni konkursowych.

V. NAGRODY

 1. Złote Koryto – za zwycięstwo w ocenie kabaretów.
 2. Złote Koryto – za zwycięstwo w głosowaniu publiczności.
 3. Złote Koryto – za zwycięstwo w ocenie Tajnego Jurora.
 4. Nagroda im. Artura – za zwycięstwo w Konkursie o Nagrodę im. Artura (1000 zł brutto).
 5. Złota Kaseta – nagroda za zwycięstwo w konkursie filmowym (500 zł brutto).
 6. Ponadto mogą się pojawić nagrody dodatkowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z festiwalu, w tym sprzedaży praw do emisji w TV.
 2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rada Programowa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
 4. Wszystkie punkty sporne rozwiązuje Rada Programowa.
 5. Nie ma odwołania od decyzji Jury oraz RP.

REGULAMIN „Konkursu o Złotą Kasetę”

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

 1. Konkurs filmowy jest konkursem dodatkowym Rybnickiej Jesieni Kabaretowej.
 2. W konkursie tym mają obowiązek wziąć udział wszystkie kabarety zaproszone do konkursu głównego. Jeśli kabaret nie weźmie udziału w tym konkursie, zostaje ukarany odjęciem 20 punktów z sumy zdobytych punktów w konkursie głównym.

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs odbywa się w drugim dniu Rybnickiej Jesieni Kabaretowej (w piątek)
 2. Każdy kabaret biorący udział w części konkursowej „RYJKA” zobowiązany jest przygotować film i przedstawić go w konkursie.
 3. W konkursie mogą brać udział kabarety spoza uczestników części konkursowej „RYJKA” oraz wszystkie osoby chętne nie będące członkami jakiegokolwiek kabaretu.
 4. Czas trwania filmu ogranicza się do 8 minut.

III. JURY

 1. Dyrektor Festiwalu do oceny konkursu powołuje trzyosobowe JURY.
 2. JURY ma za zadanie ocenić: poziom artystyczny, techniczny oraz śmieszność prezentowanego filmu.

IV. NAGRODA

 1. JURY przyznaje nagrodę jednemu kabaretowi lub wykonawcy. Jest to Złota Kaseta oraz nagroda finansowa w wysokości 500 zł (pięćset złotych) brutto. Nagrody są fundowane przez Organizatora Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK.

REGULAMIN „Konkursu o Melodyjną nagrodę im. Artura”

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA

 1. Konkurs piosenki pod nazwą „Konkurs o Melodyjną nagrodę im. Artura” jest imprezą towarzyszącą Rybnickiej Jesieni Kabaretowej. Ma ona na celu przybliżenie publiczności piosenki kabaretowej jak i uczczenie pamięci tragicznie zmarłym Arturowi Renion z Grupy MoCarta oraz Katarzynie Poćwiardowskiej „Melodyjce” przyjaciółce Grupy MoCarta.
 2. W konkursie tym mają obowiązek wziąć udział wszystkie kabarety zaproszone do konkursu głównego. Jeśli kabaret nie weźmie udziału w tym konkursie, zostaje ukarany odjęciem 20 punktów z sumy zdobytych punktów w konkursie głównym.

II. ORGANIZACJA

 1. Konkurs odbywa się w trzecim dniu Rybnickiej Jesieni Kabaretowej (w sobotę).
 2. Każdy kabaret biorący udział w części konkursowej „RYJKA” zobowiązany jest przygotować piosenkę kabaretową i przedstawić ją w konkursie.
 3. W konkursie mogą brać udział kabarety spoza uczestników części konkursowej „RYJKA” oraz wszystkie osoby chętne nie będące członkami jakiegokolwiek kabaretu.

III. JURY

 1. Dyrektor Festiwalu do oceny konkursu powołuje trzyosobowe JURY.
 2. JURY ma za zadanie ocenić: dobór repertuaru, technikę, wykonania, ogólny wyraz artystyczny.

IV. NAGRODA

 1. JURY przyznaje nagrodę jednemu kabaretowi lub wykonawcy. Jest to statuetka zaprojektowana przez Pana Marcina Kota a ufundowana przez Grupę MoCarta. Do statuetki dołączona jest nagroda finansowa w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto, ufundowana przez Organizatora Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK.