RYJEK 2023, startujemy!

Regulamin Konkursu „Konkurs na kategorię” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1.
Organizator
1. Organizatorem Konkursu „Konkurs na kategorię” (dalej „Konkurs”) jest Agencja STAR
MANAGER Piotr Sobik z siedzibą w Rybniku, przy ul. Korfantego 6, NIP: 642 27430 63 (dalej: „Organizator”).
2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator (dalej „Fundator”).
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany,
zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego
Facebook® oraz Instagram. Serwis Facebook® / Instagram nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram.

§ 2
Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.06.2023 r. o godz. 12:00 i kończy 10.07.2023 r., o godz. 12:00.
2. Odpowiedzi / komentarze dot. danej kategorii konkursu należy publikować do:
– I kategoria – propozycje do dnia 25.06.2023 r., do godziny 12:00.
– II kategoria – propozycje do dnia 2.07.2023 r., do godz. 12:00
– III kategoria – propozycje do dnia 9.07.2023 r., do godz. 12:00
3. Ogłoszenie wyników dot. konkursu na daną kategorię nastąpi w każdy kolejny poniedziałek, po zakończeniu głosowania.

§ 3
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu
dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim
udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).
W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia
Regulamin Konkursowy.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont
i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy agencji STAR MANAGER, członkowie biorących
udział w Festiwalu Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK 2023 kabaretów oraz członkowie ich
najbliższej rodziny.
4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba,
która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego
Regulaminu.
5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook® oraz Instagram,
założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisów (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

§ 5
Zasady i Przebieg konkursu
1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Rybnicka Jesień
Kabaretowa RYJEK: https://www.facebook.com/RybnickaJesienKabaretowaRYJEK oraz https://www.instagram.com/ryjekfestiwal/
2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
Należy w komentarzu pod postem konkursowym zaproponować temat kategorii konkursowej, z którą
Kabarety zmierzą się w pierwszy dzień festiwalowego konkursu tj. czwartek 16.11.2023 r.
3. Jeden Użytkownik może dodać dowolną ilość Komentarzy, z zastrzeżeniem, że tylko jedna z
nich może zostać nagrodzona.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Komentarze, które:
– są związane z zadaniem konkursowym;
– nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających
prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię,
sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie
komentarze niezgodne z regulaminem Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.
6. Komisja Konkursowa, dokona oceny Komentarzy uwzględniając w szczególności ich
oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 2 zwycięskie propozycje w każdym
ogłoszonym konkursie.
7. Wybrane komentarze zostaną poddane ankiecie na Instagram, propozycja z największą
ilością głosów zostanie oficjalnie kategorią do przygotowania skeczu przez biorące udział w
czwartkowym konkursie RYJEK 2023 grupy kabaretowe.
8. Wybrany przez użytkowników pomysł zostanie wyróżniony Nagrodą (dalej: „Nagroda”).
9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage Rybnicka Jesień Kabaretowa
RYJEK oraz Instagram w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz przesłana w formie
wiadomości prywatnej do Uczestnika wytypowanego przez Komisję Konkursową (dalej:
„Zwycięzca”).

§ 6.
Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest 1 podwójne zaproszenie na konkurs RYJEK 2023 w czwartek
16.11.2023 r. dla wybranego w głosowaniu komentarza.
2. Nagrody do odbioru w dniu imprezy w Festiwalowym Biurze Organizacyjnym.
3. Jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, ale nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu
przez Komisję Konkursową.
4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie
wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.

§ 7.
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia
Komentarzy Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
Regulaminem Konkursu lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:
– nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
– wykorzystują różne konta/profile dostępne na Facebooku;
– zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre
obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe
lub nawołujące do nienawiści);
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator
może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu wiadomości prywatnej; podczas takiego
kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji
dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestnika, który zwycięży będą pozyskiwane
następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.
3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i
żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże
konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do
należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników
zostaną usunięte.

§ 9.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu:
www.ryjek.eu
2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
adresem e-mail: info@starmanager.pl