Ryjek 2024 – Startujemy

Regulamin Konkursu „Konkurs na kategorię” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1.

 • Organizator
  1. Organizatorem Konkursu „Konkurs na kategorię” (dalej „Konkurs”) jest Agencja STAR MANAGER Piotr Sobik z siedzibą w Rybniku, przy ul. Korfantego 6, NIP: 642 27430 63 (dalej: „Organizator”).
  2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator (dalej „Fundator”).
  3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram. Serwis Facebook® / Instagram® nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook® oraz Instagram®.

§ 2.

 • Czas trwania konkursu
  1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.05.2024 r. o godz. 12:00 i kończy 11.06.2024 r., o godz. 12:00.
  2. Odpowiedzi / komentarze dot. danej kategorii konkursu należy publikować do:
  – I kategoria – propozycje do dnia 26.05.2024 r., do godziny 12:00.
  – II kategoria – propozycje do dnia 2.06.2024 r., do godz. 12:00
  – III kategoria – propozycje do dnia 9.06.2024 r., do godz. 12:00
  3. Ogłoszenie wyników dot. konkursu na daną kategorię nastąpi w każdy kolejny wtorek, po zakończeniu głosowania.

§ 3.

 • Komisja konkursowa
  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkurs, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).
  W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4.

 • Warunki wzięcia udziału w konkursie
  1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.
  2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy agencji STAR MANAGER, członkowie biorących udział w Festiwalu Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK 2024 kabaretów oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  4. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
  5. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook® oraz Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisów (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

§ 5.

 • Zasady i Przebieg konkursu
  1. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK: https://www.facebook.com/RybnickaJesienKabaretowaRYJEK oraz https://www.instagram.com/ryjekfestiwal/
  2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  Należy w komentarzu pod postem konkursowym zaproponować temat kategorii konkursowej, z którą Kabarety zmierzą się w pierwszy dzień festiwalowego konkursu tj. czwartek 14.11.2024 r.
  3. Jeden Użytkownik może dodać dowolną ilość Komentarzy, z zastrzeżeniem, że tylko jedna z nich może zostać nagrodzona.
  4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Komentarze, które:
  – są związane z zadaniem konkursowym;
  – nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
  5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze niezgodne z regulaminem Konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.
  6. Komisja Konkursowa, dokona oceny Komentarzy uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 2 zwycięskie propozycje w każdym ogłoszonym konkursie.
  7. Wybrane komentarze zostaną poddane ankiecie na Instagram, propozycja z największą ilością głosów zostanie oficjalnie kategorią do przygotowania skeczu przez biorące udział w czwartkowym konkursie RYJEK 2023 grupy kabaretowe.
  8. Wybrany przez użytkowników pomysł zostanie wyróżniony Nagrodą (dalej: „Nagroda”).
  9. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na fanpage Rybnicka Jesień Kabaretowa RYJEK oraz Instagram w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz przesłana w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika wytypowanego przez Komisję Konkursową (dalej: „Zwycięzca”).

§ 6.

 • Nagrody
  1. Nagrodą w konkursie jest 1 podwójne zaproszenie na konkurs RYJEK 2024 w czwartek 14.11.2024 r. dla wybranego w głosowaniu komentarza.
  2. Nagrody do odbioru w dniu imprezy w Festiwalowym Biurze Organizacyjnym.
  3. Jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich, ale nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy.

§ 7.

 • Prawa i obowiązki Organizatora
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia Komentarzy Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:
  – nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  – wykorzystują różne konta/profile dostępne na Facebooku;
  – zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe – teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
  2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu wiadomości prywatnej; podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.

 • Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
  2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestnika, który zwycięży będą pozyskiwane następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko.
  3. Administrator, o którym mowa w ust. 1 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych
  reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

§ 9.

 • Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na Stronie konkursu:
  www.ryjek.eu
  2. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
  3. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod
  adresem e-mail: info@starmanager.pl